Obchodní podmínky

Pivovar Faltus e-shop

 

Obchodní podmínky

 • Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami internetového obchodu, s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků.
 • Každá registrovaná objednávka je považována za závaznou.
 • Objednané zboží bude zasláno pouze v rámci území České republiky.

Ochrana osobních dat:

Provozovatel internetového obchodu uchovává a zpracovává osobní a údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu, jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje budou použity jen pro nezbytně nutné úkony spojené s vyřízením objednávky.

Objednávka zboží je možná:

Objednávka musí obsahovat přesný název zboží, množství, dodací adresa a fakturační adresu (pokud se liší od adresy dodání) a telefonický nebo e-mailový kontakt. Přijetí objednávky potvrdíme.

Platba za zboží:

 • Hotově při převzetí zboží na provozovně
 • Na dobírku přepravci při doručení zboží
 • Zálohově na účet dodavatele na základě vystavené zálohové faktury

V případě odeslání zboží na danou adresu je ke zboží účtováno:

 • Přepravné
 • Doběrečné – v případě odeslání na dobírku

Přeprava zboží je zajišťována prostřednictvím sběrné služby PPL nebo prostřednictví České pošty. Výše přepravného závisí na druhu zásilky. Ke skutečným nákladům daným ceníkem České pošty nebo přepravní společnosti PPL pro vnitrostátní přepravu je připočteno DPH.

Objednávání zboží prostřednictvím e-shopu:

 • Výběr požadovaného zboží se provádí – po kliknutí na tlačítko „Koupit“ – na stránce objednávky, kde zákazník zvolí druh zboží a množství v kusech
 • Celková cena objednávky včetně daně z přidané hodnoty je zobrazena v řádku „Celková cena“ pod tabulkou „Objednávkového formuláře“.
 • Dále zákazník vyplní všechny povinné položky „Objednávkového formuláře“. Pro úspěšné zadání musí zákazník souhlasit s těmito obchodními podmínkami. Souhlas je vysloven zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“.
 • Teprve kliknutím na tlačítko „Závazně odeslat objednávku“ je Vaše objednávka považována za závaznou.
 • K ceně objednaného zboží bude připočtena odpovídající částka za poštovné.
 • Každá registrovaná objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy na adresu uvedenou zákazníkem.

Odeslání a doprava zboží:

Objednané zboží Vám bude odesláno nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě, kdy z nějakých příčin není možné tento termín dodržet, budete informování elektronickou poštou.

Zrušení objednávky:

Zrušení objednávky provozovatelem je možné pouze v těchto případech – zboží není na skladě. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky a bude domluven další postup řešení vzniklé situace.
Zrušení objednávky zákazníkem je možné nejpozději do té doby, dokud neproběhla expedice zboží a to na emailovou adresu: objednavky@pivovar-faltus.cz nebo telefonicky na tel. 602 615 309. Zákazník pro zrušení objednávky musí uvést svoje jméno, příjmení a datum objednávky. Veškeré údaje obdržel při potvrzení objednávky formou e-mailové zprávy.

Vrácení zboží:

Vrácení zaslaného zboží je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonem č. 367/2000 Sb. Bez uvedení důvodu do 14 dnů §53 odst. 7 OZ).
Aby bylo zboží přijato zpět a vrácena celá kupní cena, musí být splněny následující podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu
 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání, nesmí být jakkoliv poškozeno
 • Zboží musí být vráceno na adresu dodavatele a to nejpozději 14 den počítaný od prvního dne následujícího od převzetí zboží
 • Při splnění všech zákonných podmínek pro vrácení zboží nakoupeného přes internet bude zákazníkovi vyplacena cena vráceného zboží bez ceny za přepravu.

 

Řešení spotřebitelských sporů.

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím především elektronické pošty.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím především elektronické pošty.
 2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu a pop-up okna, ve kterém kupující může zpracování údajů přijmout či odmítnout.